Završna konferencija projekta - Stvaranje uslova za punu inkluziju Romkinja i Roma

10. Decembar 2021.

Jedan od prioriteta Vlade Republike Srbije je stvaranje uslova za punu socijalnu uklјučenost Romkinja i Roma, smanjenje siromaštva i suzbijanje diskriminacije. Stambeni problemi Roma širom Srbije najčešće se manifestuju kroz život u naselјima bez adekvatnog stambenog prostora i neophodne infrastrukture. Nedostaci u romskim naselјima su često brojni i raznovrsni, a ono što je najčešće sprečavalo lokalne samouprave da iniciraju radove na unapređivanju uslova stanovanja u podstandardnim romskim naselјima bilo je nepostojanje potrebne urbanističke i tehničke dokumentacije, kao neophodnog osnova za bilo kakve održive prostorne intervencije.

„Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, kao jedan od korisnika projekta sa ponosom može reći da su cilјevi projekta „EU podrška unapređenju uslova života Roma“ postignuti. Projekat direktno doprinosi unapređenju položaja pripadnika romske populacije u našoj zemlјi kroz unapređenje socijalne inkluzije romske populacije. Aktivnosti ministarstva bile su usmerene, pre svega, na pripremu planske i tehničke dokumentacije za izgradnju socijalnih stanova za preko 300 romskih porodica, kao i putne i komunalne infrastrukture u 35 lokalnih samouprava u kojima je identifikovano preko 100 romskih naselјa. Realizacijom ovakvih projekata kreiramo društvo u kojem svi naši sugrađani imaju jednak pristup socijalnoj pomoći, zdravstvenoj zaštiti, zapošlјavanju i adekvatnom stanovanju. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture će nastaviti da radi predano na obezbeđivanju krova nad glavom za naše komšije“, poručio je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović.

Razvoj tehničke dokumentacije za unapređenje uslova stanovanja je samo jedna od komponenti ovog projekta, a aktivnosti planirane i preduzete unutar ove komponente osmišlјene su tako da imaju komplementarno dejstvo sa merama i rezultatima drugih komponenti projekta (koje u fokusu imaju pružanje podrške u kreiranju novih i podizanju kapaciteta postojećih lokalnih mehanizama za inkluziju Roma i jačanje kapaciteta lokalnih samouprava i relevantnih predstavnika nacionalnih institucija za uspešno korišćenje EU fondova).

Usvajanjem desetogodišnjeg plana za podršku Romima u oktobru prošle godine, Evropska komisija pokazala je još jednom opredelјenje da podrži Rome, fokusirajući se na sedam klјučnih oblasti: jednakost, inkluzija, participacija, obrazovanje, zapošlјavanje, zdravlјe i stanovanje. Delegacija Evropske unije u Srbiji  je dugogodišnji partner Republike Srbije u unapređivanju uslova života Roma u našoj zemlјi. 

"Romi su najveća etnička manjina u Evropi, ali su i dalјe najdiskriminisanija i najmarginalizovanija. Stoga je njihovo uklјučivanje od velike važnosti i EU je veoma predana tom cilјu. Fokus je prvenstveno na  okviru EU za nacionalne strategije za integraciju Roma do 2030. godine, kao i na preporukama Saveta i efikasnim merama za integraciju Roma u državama članicama EU koje su sastavni deo pravne tekovine EU. Već smo uložili znatna sredstva iz IPA fondova, a trenutno sprovodimo oko 30 miliona evra vrednu podršku namenjenu inkluziji Roma. Našu predanost ovom pitanju u Srbiji pokazuje i naš širi angažman sa srpskim zajednicama i institucijama. Omogućiti krov za jednu osobu, a kamoli za 300 porodica je fantastičan uspeh, ali naš konačni cilј bi trebalo da bude uklјučivanje tih lјudi u svakodnevni život u Srbiji i obezbeđivanje održive i sigurne budućnosti kao ravnopravnim i dragocenim članovima društva, što oni svakako jesu. Neka ovo bude poruka koju šalјemo povodom današnjeg obeležavanja Međunarodnog dana lјudskih prava i naša zajednička misija ka kojoj usmeravamo naše dalјe napore”, rekao je Nikola Brtolini, šef za saradnju u Delegaciji Evropske unije u Republici Srbiji. 

Projekat je bio usmeren i na pružanje podrške u pripremi predloga projekata. Deset gradova i opština podržano kroz mentorsku podršku da pripreme predloge projekata za finansiranje. Ukupno šest projekata odobreno za finansiranje i obezbeđena je podrška u procesima lokalne inkluzije i izgradnja stanova za oko 120 romskih porodica.

„Za buduće slične programe izuzetno je važan dalјi rad lokalnih samouprava na pripremi projektnih predloga i na obezbeđivanju održivosti rezultata kako ovog, tako i svih prethodnih projekata. U okviru projekta pokazalo se da je priprema predloga dugotrajan proces koji se mora sprovesti i mnogo pre objavlјivanja javnih poziva. Ono što se nameće kao zaklјučak jeste da je u ovakvim inicijativama potreban kontinuiran proces rada, tokom koga lokalne samouprave najpre identifikuju izazove u svom okruženju a zatim na adekvatan način odgovaraju na njih. Za programe stanovanja i infrastrukture od posebne važnosti  je raspoloživost adekvatnog zemlјišta i spremne tehničke dokumentacije, stoga su programi poput ovih veoma važni“, istakao je Marko Jovanović, pomoćnik ministra finansija - Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije, Ministarstvo finansija.

Direktor projekta, Aleksandar Bućić, KPMG, kazao je da je klјučno za uspeh projekta bila saradnja nacionalnog i lokalnog nivoa vlasti u Srbiji, na čijem pospešivanju je rađeno tokom protekle tri godine. "Naši stručnjaci su u okviru ovog projekta pripremili 24 urbanistička i plansko-tehnička dokumenta, kao i 82 seta tehničke dokumentacije za socijalnu i komunalnu infrastrukturu lokalnih samouprava", precizirao je Bućić. On je dodao je da je u okviru projekta formirano i sedam novih mobilnih timova za inkluziju Rojma. "U okviru mentorske podrške podržan je veći broj aktivnosti u oblasti unapređenja socijalne zaštite, obrazovanja, posebno predškolske dece, kao i zdravstvene zaštite", kazao je Bućić.