Završen ciklus obuka za GIS bazu podataka

23. Decembar 2021.

Tokom novembra i decembra 2021. godine, za predstavnike Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture održan je ciklus radionica organizovan kroz tri modula, čiji je cilj bio unapređenje kapaciteta zaposlenih u ovom ministarstvu u pogledu korišćenja Geografskog informacionog sistema (GIS) za monitoring stanja u podstandardnim romskim naseljima u Srbiji. Radionice su pripremljene u skladu sa prethodno urađenom analizom kapaciteta zaposlenih u ministarstvu za korišćenje ovog alata.

GIS baza podataka omogućava nadležnom Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture praćenje ključnih pokazatelja stanja u podstandardnim naseljima, jednostavno pretraživanje i analizu podataka o uslovima života u ovim naseljima, u cilju donošenja odgovarajućih strateških odluka i kreiranja strategija za unapređenje uslova života romske zajednice na nacionalnom i lokalnom nivou.

U GIS bazi podataka nalazi se tačna lokacija svakog podstandardnog romskog naselja na orto foto snimku sa iscrtanim okvirnim granicama, kao i podaci o okvirnom broju stambenih objekata i stanovnika u naselju, starosti naselja, položaju, materijalima od kojih su izgrađeni objekti, statusu infrastrukturnih mreža u naselju (vodovod, kanalizacija, elektro mreža, javna rasveta, ulična mreža, grejanje), planskoj dokumentaciji i stepenu legalizacije objekata u naselju.

Prolazeći kroz karakteristike i strukturu geoprostorne baze podataka, geografske i kartografske osnove GIS softvera, naenjem GIS tehnologije, korienje google servisa kao osnovnog sloja, georeferenciranje, spajanje i razdvajanje geometrijskih primitiva i rad sa kartografskim projekcijama, i mnoge druge primene sistema, učesnici obuke su pored teorijske osnove dodatno kroz praktične vežbe imali priliku da se upoznaju sa sadržajima i funkcionalnostima geografskog informacionog sistema, i time steknu znanja i veštine za njegovo samostalno korišćenje.